آیا این پاورها بطور کاملا هوشمند مصرف برق خود را تطبیق داده و مدیریت می کنند؟!