مادربردي با امكانات ويژه براي اوركلاك و مجهز به سيستم خنك كننده آبي ببينيد و لذت ببريد