رابطه بین نوع برنامه نویسی نرم افزار و عمل پردازنده ها