با برخي ازپسوندها و علائم مدلهاي مختلف لپ تاپ بيشتر آشنا شويم