اطلاع رسانی غلط "عصر ارتباط" و تحلیل فنی موضوع از نگاه شهر سخت افزار