نوت بوک سبک و کیفت مانیتور عالی میپخواستم قیمت زیر 2200 - صفحه 2