مصاحبه با رضا جمشید نژاد ، مدیر داخلی مجتمع رسانه های دیجیتال استان اصفهان