گذاشتن اتوماتیک ستون ردیف در datagridview ??? گذاشتن null در int درsql?