چند تا سوال (آب وهوا ،اذان اهل تسنن و ذخیره اطلاعات لیت ویو و...)