برنامه ای جالب برای اضافه/ حذف کردن کلماتی مشخص از چندین هزار فایل + Source Code