سلام

من 2 مورد رو اساسی نمیفهمم.
تو یک مثال ماکروسافت این موارد رو داریم.


TcpListener = server = new TcpListener(port);

TcpClient client = server.acceptTcpClient();

NetworkStream stream = client.GetStrream();

بحث من سر این هست که ما کی و چه وقت نیاز به ایجاد یک شی از نوع کلاس داریم؟ یعنی چطور باید تشخیص بدیم و نیاز ها چطوره؟
اینجا ما یک شی ایجاد کردیم. از نوع کلاس TcpListner

TcpListener = server = new TcpListener(port);

اما مورد های بعد ما متغیر از نوع کلاس بدون ایجاد شی داریم.

TcpClient client
NetworkStream stream

در مورد شی میدانم برای کار بر روی یک کلاس و مدیریت توابع و متغیر ها و استفاده از اون یک شی از اون کلاس با new ایجد میکنیم که حاوی سازنده و .. هم میشه. و حافظه میگیریم.
اما اون دو مورد چی؟


ههه موارد بالا در سمت سرور هست.
حالا در سمت Client
ما دیگه متغیر از نوع کلاس نداریم. امدیم شی رو ایجاد کردیم!
TcpClient client = new TcpClient(server,port)
در صورتی که در سرور فقط متغیر از نوع تغیر کردیم و شی ایجاد نکردیم.