اولین مسابقه کیس مدینگ در ایران توسط گارانتی الماس ایران