کسب نشان تعالی و کیفیت برتر السیتکس توسط شهر سخت افزار