مسابقه بزرگ شهر سخت افزار شروع شد (سؤال امتیازی جدید اضافه شد!)