لحظه به لحظه نمایشگاه Computex 2015 با خبرنگار شهر سخت افزار