شانزدهمــین نمایشگاه بین المللی (ELECOMP) کامپیوتر در تهران ( 89 )