تیم شهر سخت افزار چه رتبه ای در GO OC 2009 کسب می کنه ؟