تقدیر و قدردانی عصر شبکه و انتخاب شهر سخت افزار به عنوان بهتربن سایت سخت افزاری کشور