» قرار عمومی ملاقات اعضای شهر سخت افزار در الکامپ 92