درخواست راهنمایی برای خرید رم ddr2 مناسب جهت اور - صفحه 3