صحنه اي از تخريب آرامگاه كوروش در جريان مرمت سقف آرامگاه