کا سی ها : هزاره سوم، دوم و آغاز هزاره اول قبل از میلاد مسیح
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
ایلامی ها : هزاره ی اول قبل از میلاد تا 750 قبل از میلاد
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
ماد ها : 750 قبل از میلاد تا 559 قبل از میلاد
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
هخامنشیان : 559 قبل از میلاد تا 331 قبل از میلاد
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
حمله اسکندر مقدونی و اشغال ایران : 332 قبل از میلاد
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
سلوکی ها : 312 قبل از میلاد تا 251 قبل از میلاد
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
اشکا نیا ن ( پارت ها ) : 250 قبل از میلاد تا 227 قبل از میلاد
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
ساسانیا ن : 226 قبل از میلاد تا 651 میلادی
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
حمله اعراب و اشغال ایران : 16 تا 31 تازی (خلافت عمربن خطاب - عثمان - علی بن ابیطالب)
امویان - عباسیان - برمکیان - طاهریان - صفاریان - سامانیان - آل بویه وآل زیار -86 تا 366 تازی
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
حمله ترک ها
غزنویان : 366 تا 429 تازی
سلجوقیان - 429 تا 522 تازی
خوارزمشاهیان : 522 تا 628 تازی
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
حملهمغول ها به سرکردگی چنگیز و اشغال ایران : تاسیس ایلخانان -628 تا 847 تازی
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
حمله تیمور لنگ (نوه چنگیز) و اشغال ایران : تاسیس تیموریان - 847 تا 917 تازی
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
صفویان : 917 تا 1145 تازی
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
حمله افغان ها : در زمان شاه حسین صفوی و اشغال ایران به مدت 7 سال
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
افشاریه : 1145 تا 1172 تازی
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
زندیه : 1172 تا 1210 تازی
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
قاجاریه : 1210 تا 1304 تازی
* تجزیه ایران : واگذاری افغانستان به انگلستان
* تجزیه ایران :واگذاری گرجستان ، ارمنستان و آذربایجان به روسیه
* واگذاری سهم ایران در دریای خزر به روسیه
* انعقاد قراردادهای وطن فروشانه
* غارت ثروت های ملی ایرانیان
* سرکوب سراسری مردم
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
پهلوی : 1304 - 1357 تازی
* حمله نیروهای متفقین جنگ جهانی دوم (روسیه انگلستان امریکا) و اشغال ایران مورخ شهریور 1320 تازی و انتقال قدرت از رضا پهلوی به محمدرضا پهلوی
* کودتای انگلیسی-امریکایی 28 مرداد 1332 تازی : سقوط دولت مرحوم مصدق و تثبیت محمدرضا پهلوی در قدرت
* تجزیه ایران : واگذاری جزیره ایرانی بحرین در خلیج پارس به اعراب
* انعقاد قراردادهای وطن فروشانه
* غارت ثروت های ملی ایرانیان
* سرکوب سراسری مردم
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
انقلاب بهمن 1357 تازی : تشکیل دولت موقت مهدی بازرگان
جمهوری اسلامی : 1358 تازی - ...