به نام اهورامزدا (فربهر×مطالبی در باره ی مجسمه ان)