مردی که از دست ماموران رژیم شاه به حمام زنانه پناه برد