محققان ژاپنی دوربین سریعی را ساخته اند که می تواند در هر ثانیه تا 4 تریلیون فریم را ثبت کند