«لکسوس» خودرویی با قابلیت هدایت توسط صدای انسان تولید کرد