نمایش میزان مصرف باتری با Nokia Energy Profiler v1.2