فارسی: قرار دادن تصویر تمام صفحه در Background با Advanced Theme v1.00-ParsPDA