رفع مشکل خوانده نشدن Sms های فارسی در M600 - P990 - W950