دكمه مداد گوشي براي گوشي هايي كه اين كليد رو ندارند ! Jbak ThePencil v1.5