تک زنگ بزنید و تک زنگ را بردارید! (ورژن فارسي شده) Smart4n Jeer v1.01 Translated-ParsPDA