برنامه اي براي فرستادن پيام کوتاه ولي به روشي جديد.
اين نوع پيام که تحت عنوان فلش اس ام اس شناخته مي شود تفاوتهايي با اس ام اس معمولي دارد که مي توان نمايش بدون باز کردن پيغام را از آن جمله دانست. اين نوع پيام در بسياري از گوشي ها قابل ذخيره کردن نيست و به محض زدن کليدي از گوشي ، پيام نمايش داده شده حذف مي شود.