نمایش بافر هارد وسترن دیجیتال گرین 1 ترا -64 مگ بافر