نشان دادن میزان مگاهرتز رم DDR3 روی کامپیوتر و استفاده مکزیمم از رم