علت اختلاف ظرفيت رم در system properties با مقدار واقعي ؟