سیستم توی قسمت پست گیر می کنه ... می تونه از هارد باشه؟