درخواست ارائه یک راهکار مناسب برای هارد مشکل دار یک لب تاپ