مخابرات تهران تنها در 3 مرکز از 24 مرکز اعلامی اینترنت پرسرعت می دهد!