هر بار كه يكي از افراد مهم گوگل جدا مي شود، مسئولين گوگل با گفتن اينكه افراد زيادي هستند كه تقاضاي كار در گوگل را دارند اين مساله را بي اهميت جلوه مي دهند. اما شتاب گرفتن ميزان خروج مديران رده بالا و توانمند گوگل نشان از ضعف اين شركت در حفظ نيروهاي خود دارد.
اعلام شده است كه به تازگي Elliot Schrage مدير روابط عمومي و ارتباطات بين الملل گوگل، اين شركت را ترك كرده است و وظيفه روابط عمومي و بازاريابي فيس بوك را به عهده گرفته است. بعد از Sheryl Sandberg كه در ماه مارچ گوگل را به قصد فيس بوك ترك كرده بود اين دومين مديري است كه از گوگل به فيس بوك مي رود.
آمار تعداد خروج مديران ارشد گوگل كه در چند سال گذشته فقط سه نفر بوده است در سال جاري به طرز قابل توجهي افزايش پيدا كرده است.
گوگل اعلام كرده است كه Rachel Whetstone را كه وظيفه مشابهي را در شعبه اروپا داشته است جايگزين Elliot Schrage خواهد كرد.
جدا از مساله افزايش تعداد خروج مديران ارشد گوگل، رفتن اين مديران به فيس بوك باعث ايجاد شبهه هايي شده است. چرا كه بسياري معتقدند كه فيس بوك به تدريج در حال گرفتن جايگاه گوگل در دنياي وب مي باشد و در آمارهاي اخير ميزان بازديد فيس بوك ركوردهاي گوگل را شكسته است.systemgroup