نهایی شدن سرویسهای وایمکس/ ارائه خدمات وایمکس تا 2 ماه آتی