به لطف پروژه Zero گوگل اینترنت به مکانی امن برای کاربران تبدیل می شود