باز نشدن برخی از سایت ها-DNS-سرویس مخابرات-پیغامServer not found