آمریکا تحریم فروش موبایل و کامپیوتر به ایران را لغو کرد