Panda Security، بهترین شرکت سال 2012، در حوزه تجارت الکترونیک و رضایت مشتریان