تو یاهوو راهی هست بشه فهمید گیرنده ایمیل ،ایمیل دریافتی رو چک کرده ؟