سلام
یکی آی دی تلگرامش رو داده گفته اددم کن در تلگرام.
تلفن و اینهاش ندارم. چجور میشه؟