داغ داغ !.
[code]http://warez-net.com/404/Tom.Clancys.Rainbow.Six.Vegas.EMUDVD9-Unleashed.jpg-/code]
ضمنا کسایی که کارت زیر ATI X1600 و یا 6600GT دارن بندازن دور کارتشونو که بازی رو اجرا نمی کنه.
بازی فقط روی این کارتها اجرا میشه:
کد:
Radeon X1600
Radeon X1800
Radeon X1900
Radeon X1950
GeForce 6600GT
GeForce 6800GT
GeForce 7600GT
GeForce 7800GT
GeForce 7800GTX
GeForce 7900GT
GeForce 7900GTX
GeForce 8800GTS
GeForce 8800GTX
و روی اینا اجرا نمیشه:
کد:
Radeon 8xxx
Radeon 9xxx
Radeon X300
Radeon X550
Radeon X700
Radeon X800
Radeon X850
GeForce
GeForce 2
GeForce 3
GeForce 4
GeForce 5xxx
GeForce FX
دانلود:
کد:
http://rapidshare.com/files/6866241/unl-rb6v.r42
http://rapidshare.com/files/6866240/unl-rb6v.r30
http://rapidshare.com/files/6866238/unl-rb6v.r40
http://rapidshare.com/files/6866237/unl-rb6v.r09
http://rapidshare.com/files/6866236/unl-rb6v.r27
http://rapidshare.com/files/6866233/unl-rb6v.r20
http://rapidshare.com/files/6866230/unl-rb6v.r48
http://rapidshare.com/files/6866229/unl-rb6v.rar
http://rapidshare.com/files/6866227/unl-rb6v.r17
http://rapidshare.com/files/6866222/unl-rb6v.r14
http://rapidshare.com/files/6866221/unl-rb6v.r32
http://rapidshare.com/files/6866220/unl-rb6v.r39
http://rapidshare.com/files/6866219/unl-rb6v.r46
http://rapidshare.com/files/6866218/unl-rb6v.r34
http://rapidshare.com/files/6866215/unl-rb6v.r41
http://rapidshare.com/files/6866213/unl-rb6v.r12
http://rapidshare.com/files/6866212/unl-rb6v.r29
http://rapidshare.com/files/6866207/unl-rb6v.r45
http://rapidshare.com/files/6866200/unl-rb6v.r04
http://rapidshare.com/files/6866195/unl-rb6v.r06
http://rapidshare.com/files/6866194/unl-rb6v.r35
http://rapidshare.com/files/6866192/unl-rb6v.r36
http://rapidshare.com/files/6866191/unl-rb6v.r13
http://rapidshare.com/files/6866189/unl-rb6v.r33
http://rapidshare.com/files/6866188/unl-rb6v.r22
http://rapidshare.com/files/6866187/unl-rb6v.r24
http://rapidshare.com/files/6866186/unl-rb6v.r26
http://rapidshare.com/files/6866182/unl-rb6v.r05
http://rapidshare.com/files/6866178/unl-rb6v.r43
http://rapidshare.com/files/6866176/unl-rb6v.r47
http://rapidshare.com/files/6866173/unl-rb6v.r25
http://rapidshare.com/files/6866171/unl-rb6v.r15
http://rapidshare.com/files/6866170/unl-rb6v.r37
http://rapidshare.com/files/6866166/unl-rb6v.r28
http://rapidshare.com/files/6866158/unl-rb6v.r07
http://rapidshare.com/files/6866126/unl-rb6v.r23
http://rapidshare.com/files/6866124/unl-rb6v.r11
http://rapidshare.com/files/6866123/unl-rb6v.r21
http://rapidshare.com/files/6866115/unl-rb6v.r49
http://rapidshare.com/files/6866111/unl-rb6v.r03
http://rapidshare.com/files/6866107/unl-rb6v.r38
http://rapidshare.com/files/6866103/unl-rb6v.r44
http://rapidshare.com/files/6866101/unl-rb6v.r31
http://rapidshare.com/files/6866090/unl-rb6v.r18
http://rapidshare.com/files/6866057/unl-rb6v.r16
http://rapidshare.com/files/6866054/unl-rb6v.r19
http://rapidshare.com/files/6866045/unl-rb6v.r10
http://rapidshare.com/files/6866036/unl-rb6v.r01
http://rapidshare.com/files/6866031/unl-rb6v.r00
http://rapidshare.com/files/6866000/unl-rb6v.r02
http://rapidshare.com/files/6865899/unl-rb6v.r08
http://rapidshare.com/files/6865863/unl-rb6v.r50
http://rapidshare.com/files/6865484/unl-rb6v.sfv
http://rapidshare.com/files/6865458/unl-rb6v.nfo

YASU Tool
http://rapidshare.com/files/6865201/unl-rb6v.yasu.rar
http://rapidshare.com/files/6865202/unl-rb6v.yasu.sfv
:83:.