طراحی تراشه جدیدی به نام TrueNorth با عملکردی شبیه مغز انسان