ساخت تراشه ای با سرعت 1 تراهرتز در مرکز تحقیقات ارتش آمریکا