خاموش و روشن شدن سیستم (خاموش شدن بلافاصله بعد از روشن شدن)